mapa strony   |   kontakt   |

Zapytanie o ofertowe Nr 1/POKL/2012

11.07.2012, 15:00

                           

Projekt „Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strzyżewice dnia 11-07-2012 r.

Zapytanie o ofertowe Nr 1/POKL/2012

W ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w wymiarze 40 godzin zegarowych.

Termin realizacji zadań w okresie: lipiec – sierpień – 2012 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro dotyczącej zatrudnienia Specjalisty ds. zamówień publicznych, które finansowane jest ze środków publicznych.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
Tel./fax. (81) 56 66 060
Adres strony internetowej Projektu Zamawiającego: www.strzyzewice.ops.pl
Adres BIP Zamawiającego: www.bip.strzyzewice.ops.pl
REGON 004164945
NIP 713 – 22 – 52 – 400
e-mail: [email protected]

godziny pracy: poniedziałek, środa czwartek: 730 - 1530,
wtorek: 730 -1600,
piątek: 730 - 1500

II. Przedmiot zamówienia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach realizuje projekt systemowy „Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach realizowanego projektu systemowego zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w wymiarze 40 godzin zegarowych. Termin realizacji zadań w okresie lipiec – sierpień 2012 r.

Wymagania wobec Wykonawcy:

- wykształcenie wyższe,
- znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- ukończone kursy i szkolenia z zakresu PZP,
- minimum 3 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe,

Zakres działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

- nadzorowanie i kontrola prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno – prawnego przygotowania przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, itp.)
- ocena formalno – prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletność dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne).

Przewiduje się realizację 3 postępowania obejmujące:

1) postępowanie

- doradztwo psychologiczne,
- doradztwo pedagogiczne,
- terapia psychospołeczna,

2) postępowanie

- doradztwo zawodowe,
- szkolenia i kursy zawodowe,

3) postępowanie

- kursy prawa jazdy


III. Oferta powinna zawierać:

- list motywacyjny,

- CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym CV dla potrzeb niezbędnych procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.)
- kopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- proponowaną stawkę brutto za wykonanie usługi,
- oświadczenie dot. zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL i innych projektach finansowanych w ramach PO KL lub w ramach innych programów NSRO, stanowiące – Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania,
- oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karny/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych” (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych 2008 r. Nr 223 poz. 1458).

IV. Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

V. Kryteria wyboru oferty:

Kwalifikacje, doświadczenie i cena.

VI. Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 18.07.2012 r. do godziny 12.00 (osobiście, pisemnie – listem, e-mail, faksem) na formularzu oferty (Załącznik Nr 1)

b) w przypadku wybrania formy listowej, opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Specjalista ds. zamówień publicznych projektu systemowego „Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę” – oferta,

na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, 23-107 Strzyżewice.


Osoba upoważniona do kontaktu: Monika Kołtun tel. (81) 56 66 060

Załączniki do pobrania:

wzór umowy

userfiles/file/wz%C3%B3r%20umowy1.doc

załącznik nr1

userfiles/file/za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201.doc

załącznik nr 2

userfiles/file/za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202.doc

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 2 447
Opublikował: test test
Publikacja dnia: 11.07.2012, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl