mapa strony   |   kontakt   |

Realizacja projektu w roku 2008

Sprawozdanie z realizacji projektu w roku 2008 - wersja pdf

W roku 2008 pomocą w ramach projektu objętych zostało 6 klientek Ośrodka Pomocy spełniających kryterium kwalifikujące je do udziału w projekcie. Projekt skierowano do osób z terenu Gminy Strzyżewice w wieku aktywności zawodowej, nie zatrudnionych oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W trakcie rekrutacji wyłoniono grupę o niskich kwalifikacjach zawodowych i niskim poziomie edukacji, długotrwale bezrobotnych w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat. Wartość całego projektu oszacowano na 24 390,71 złotych z czego 2 561,03 zł stanowił wkład własny wypłacony beneficjentom Ośrodka w formie zasiłków celowych.

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy poprzez podwyższenie statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i podniesienie kompetencji zawodowych. Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczyć należy rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne obejmujące: aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną i zdrowotną. Aktywna integracja jako zadanie w projekcie realizowane jest poprzez zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych z klientami OPS.

W roku 2008 beneficjentki projektu skorzystały z kursów zawodowych na kierunkach Fryzjer (w liczbie 4) oraz z kursu na Sanitariuszy szpitalnych (w liczbie 2). Ponadto uzyskały wsparcie finansowe ze strony Ośrodka w łącznej kwocie 2 561,03 zł. Wszystkie uczestniczki ukończyły szkolenia zdobywając nowy zawód, podnosząc swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne. W grudniu 2008 dokonano oceny kontraktów socjalnych oraz rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektu. Zdobyte w ubiegłym roku doświadczenia pozwoliły na lepsze zrozumienie potrzeb klientów Ośrodka i wyznaczenie indywidualnych ścieżek współpracy na kolejny rok realizacji projektu. Podobnie jak w roku ubiegłym do projektu przystąpi 6 klientek korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy, bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wieku od 18-55 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość całego projektu w roku 2009 wynosi – 28 000 zł z czego wkład własny w formie zasiłków celowych wypłacanychbeneficjentkomto1940,00 zł.

Formy wsparcia przewidziane na rok 2009:

Badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy pozwalające beneficjentom na udział w poszczególnych szkoleniach zawodowych:

- Szkolenia zawodowe na kierunkach
- Barman-Kelner (2 osoby);
- Opiekunka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych (3 osoby);
- Kurs prawa jazdy kategorii B (1 osoba)

Trening motywacyjny dla wszystkich beneficjentek.

Ponadto beneficjentom projektu zostanie zapewnione wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie na czas szkolenia.

W realizację kontraktów zaangażowani są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod okiem Kierownika OPS, który jednocześnie pełni funkcję koordynatora projektu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Urszula Sawecka
Dokument z dnia: 22.03.2011
Dokument oglądany razy: 952
Opublikował: Grzegorz Jaśkowski
Publikacja dnia: 22.03.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl