mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs z dnia 01.02.2012 usunięty 01.02.2012

Konkurs: Nabór

Główny Księgowy [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.02.2012, 11:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.02.2012, 11:00 [minął]
Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach

p.o Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w STRZYŻEWICACH

1. Wymagania niezbędne:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce
sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-
letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i
posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie
odrębnych przepisów,
e) znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- umiejętność analitycznego myślenia.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- sporządzanie różnego rodzaju analiz i sprawozdań,
- opracowanie i bieżąca aktualizacja przyjętych zasad rachunkowości,
- czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu,
- rozliczanie ,ewidencja i księgowanie środków z funduszy unijnych,
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz pełnej dokumentacji w tym zakresie.
4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
- kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych ,
– oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 14 luty 2012r. do godziny 11.00 na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
23-107 STRZYŻEWICE 109
z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP www.bip.strzyzewice.ops.pl oraz strzyzewice.bip.lublin.pl a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzyżewice.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) oraz ustawą z dnia 21 listopada2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).

p.o Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Urszula Sawecka
Strzyżewice ,dnia 01.02.2012r.

Opublikowano dnia: 01.02.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl